Stanovy

Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci _menu_load_objects() (řádek: 571 v souboru /data/web/virtuals/100870/virtual/www/domains/ctrs.cz/includes/menu.inc).

Výsledek obrázku pro dna spirála

Česká transpersonální společnost, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Česká transpersonální společnost, z.s. (dále jen spolek) má sídlo na adrese:

V Úvoze 283, 25242 Jesenice.  Anglický ekvivalent názvu je The Czech Transpersonal Association. 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je usilovat o rozvoj a uplatnění poznání v oblasti vědomí jako základního principu pronikajícího a zároveň tvořícího realitu, ve které žijeme. V tomto smyslu chceme poskytovat platformu pro dialog, zkoumání a sdílení poznatků o psychospirituální dimenzi lidského bytí v různých oborech lidské činnosti.

 

Čl. III

Hlavní činnosti spolku

Činnosti spolku směřují k naplňování účelu popsaného v čl.II, jako společného zájmu jeho členů. V současné době je účel spolku naplňován zejména v následujících zájmových oblastech:

            a)  Transpersonální psychologie a její návaznost na další obory lidské činnosti.

            b)  Spolupráce s institucemi (zdravotnictví, školství, výzkum, legislativa…).

            c)  Vzdělávací a konzultační programy.

            d)  Organizace konferencí, osvětová a publikační činnost.

Výše uvedené činnosti nejsou programem konečným. V průběhu následujícího času mohou být dle potřeby specifikovány další programové oblasti.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho účelem, programovými cíli a chce se aktivně podílet na jeho činnosti.
 1. Členství ve spolku má 3 formy:
  1. plné členství - člen,
  2. přidružené členství - aspirant,
  3. čestné členství - čestný člen
 1. Plné členství ve spolku bylo v den schválení těchto stanov potvrzeno:
  1. zakládajícím členům původní Transpersonální společnosti (dále jen TS) podepsaným na žádosti o registraci, potvrzené MV ČSFR dne 16.7.1990,
  2. členům TS jmenovaným na žádosti o změnu názvu na Česká transpersonální společnost (dále jen ČTS) potvrzené MV ČR dne 9.2.2001,
  3. dalším osobám potvrzeným členskou schůzí ČTS, z.s., konanou v Praze dne 23.3.2015. Tato čl. schůze vzala na vědomí i zánik některých členství úmrtím člena nebo jeho rezignací oznámenou před konáním této schůze (viz zápis).
 1. Žádost o členství podává nový zájemce písemnou formou k rukám pověřeného člena Rady spolku. O přijetí žadatele rozhodne nejbližší členská schůze.
 2. Nově přijatý člen získává nejprve přidružené členství na dobu 12 měsíců. Po této době, pokud jeho zájem trvá, může nejbližší členská schůze rozhodnout o přidělení plného členství.
 3. Ve výjimečném případě může být plné členství aspiranta potvrzeno členskou schůzí po 6 měsících.
 4. Člen spolku může svým rozhodnutím své plné členství změnit na přidružené. Nejvýše jednou v kalendářním roce je povoleno původní plné členství obnovit. Změnu statusu oznámí člen neprodleně Radě spolku, která ji vezme na vědomí.
 5. Udělení, případně odejmutí čestného členství schvaluje členská schůze spolku.
 6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen Rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 7. Členství ve spolku zaniká:
 1.   doručením písemné rezignace k rukám předsedy Rady spolku (e-mail postačí),
 2.   úmrtím člena,
 3.   zánikem spolku,
 4.  vyloučením člena rozhodnutím členské schůze v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
 5.   případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 1. Vypořádání mezi spolkem a členem, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději do tří měsíců od ukončení členství členskou schůzí.

 

Čl. V

Práva a povinnosti člena spolku

 

 1. Člen spolku (s plným členstvím) má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze,
  2. podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  3. být volen do funkcí v organizační struktuře spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na praktické činnosti spolku.
 1. Aspirant (s přidruženým členstvím) a čestný člen mají stejná práva jako člen, s výjimkou bodů b) a c) odstavce 1.
 1. Člen spolku má za povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2.   plnit usnesení orgánů spolku,
  3.     aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  4.   pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku,
  5.   platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí.
 1. Aspirant (s přidruženým členstvím) má stejné povinnosti jako člen, s výjimkou, že bod d) v odstavci 3. není povinný.
 2. Čestný člen se přijetím tohoto statusu zavazuje k respektování stanov a vyvarování se kroků, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

 

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. Členská schůze
 2. Rada spolku

Čl. VII

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 1. Schvaluje stanovy spolku a případné změny stanov.
 2. Volí Radu spolku na období 3 let, případně tuto Radu odvolává nebo doplňuje.
 3. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející období předkládanou Radou spolku.
 4. Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle a rozpočet spolku na příští období, předkládané Radou spolku.
 5. Schvaluje přihlášky nových členů, plné členství aspirantů, schvaluje čestné členy spolku a rozhoduje o vyloučení členů i aspirantů.
 6. Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních.
 7. Rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho přeměně.
 1. Zasedání členské schůze svolává Rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada spolku je povinna svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá pověřený člen Rady členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání a návrhy materiálů, které Rada předkládá ke schválení.
 1. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Rady spolku.
 1. Členská schůze je schopná usnášení, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů spolku. Není-li členská schůze schopna usnášení, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Náhradní členská schůze je pak schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.
 1. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku; každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 2. tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 1. O průběhu zasedání členské schůze pořizuje zápis pověřený člen spolku.

 

Čl. VIII

Rada spolku

 

 1. Členská schůze volí ze svého středu Radu spolku v počtu 5 členů.
 1. Rada spolku je výkonným orgánem, který rozhoduje o běžných záležitostech spolku v období mezi členskými schůzemi.
 1. Rada spolku volí ze svého středu předsedu a místopředsedu; zbývající jsou členové Rady.
 1. Předseda Rady vede agendu členské schůze a seznam členů spolku.
 1. Rada spolku se ujímá funkce v den následující po dni volby.
 1. Zasedání Rady spolku svolává předseda nebo jím pověřený člen Rady na základě pracovního plánu spolku.
 1. Rada spolku je schopná usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina členů Rady; rozhoduje většinou přítomných členů Rady na jejím zasedání.
 1. Rada spolku připravuje veškeré podklady pro členskou schůzi.
 1. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda Rady samostatně. Oprávněn jednat může rovněž být jimi zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 1.   Na zasedání Rady spolku mohou být podle potřeby pozváni hosté.
 1.  O průběhu zasedání Rady pořizuje zápis pověřený člen Rady
 1.  Archivaci zápisů ze zasedání orgánů spolku provádí pověřený člen Rady.

 

Čl. IX

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání

 

 1. O zániku spolku rozhoduje členská schůze.
 1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. X

Závěrečná ustanovení a podpisy garantů

 

Tato verze stanov byla schválena členskou schůzí spolku, v Praze dne  21. března 2016.

Za správnost odpovídá  MUDr. Jana Dudová 

Zápis ověřil   Ing. Jan Šilar