Ideový koncept, zájmové oblasti a programové cíle

Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci _menu_load_objects() (řádek: 571 v souboru /data/web/virtuals/100870/virtual/www/domains/ctrs.cz/includes/menu.inc).

Výsledek obrázku pro silence

„Paradigma, které nyní ustupuje, ovládalo naši kulturu po několik staletí,
během nichž utvářelo moderní západní společnost a významně ovlivnilo
ostatní svět. Toto paradigma sestává z množství zakořeněných idejí a hodnot,
k nimž patří představa vesmíru jako mechanické soustavy složené
z elementárních stavebních částic, představa lidského těla jako stroje,
představa života ve společnosti jako kompetitivního boje o přežití a víra
v neomezený materiální pokrok dosažitelný ekonomickým a technologickým
růstem. A také přesvědčení, že společnost, v níž je žena podřízena muži,
je společností uspořádanou podle základního zákona přírody.“


                                                                                               Fritjof Capra
                         

Ideový koncept, zájmové oblasti a programové cíle

1          Ideový koncept

Lidské vědomí přesahuje osobní úroveň jednotlivce a je zásadním způsobem provázáno s materiální a sociální kvalitou světa, ve kterém žijeme. Pochopení individuálního lidského vědomí a jeho vazba
na společenské jevy je klíčovým předpokladem funkční reakce na současné výzvy prakticky ve všech oborech lidského zájmu.

ČTS se hlásí k pojmu transpersonální ve smyslu nového paradigmatu přístupu k lidskému poznání, které překračuje parciálně vymezené příspěvky jednotlivých vědeckých disciplín. Dosavadní paradigma karteziánsko-newtonské, vytvářející obraz světa jako kompozici složenou z jednotlivých dílů poznání, považuje v současnosti již za neudržitelné.

Nové paradigma předkládá holistické vidění světa. Ideu i realitu vzájemně propojených až prostupujících se komponent; jejich souvztažnost vytváří integrovaný celek a hluboce propojené fungování. Holistické propojení zahrnuje svět humánní i přírodní s jeho cykličností. Propojení je na individuální i globální úrovni
a sahá až do úrovní planetárního systému. Existuje mezi nimi závislost a vzájemné ovlivňování, které není, ačkoli může být, jen aditivní či lineární.

Transpersonální přístup k jevům materiálního i ideového světa, k přírodě i k lidské společnosti, započal v novodobé historii své praktické uplatnění v psychologii a psychoterapii. Z tohoto základu se zrodila původní TS a na tomto základě se transformuje podoba ČTS. Zůstává však „živým organismem“ s přáním spojovat se s dalšími oblastmi poznání nejen věd humanitních, ale i  přírodovědných. Včetně aplikovaných věd do praxe tak, jak to bude další vývoj umožňovat.

 

2          Zájmové oblasti

Hlavním ideovým záměrem České transpersonální společnosti je vytvořit platformu, na které by se setkaly různé vědecké disciplíny v dialogu a sdílení transpersonálních poznatků. Včetně sdílení poznatků o roli psychospirituální dimenze lidského bytí napříč různými obory lidské činnosti.

Jedná se o platformu, která dovolí rozmanitost přístupů každé vědecké disciplíny. Primárně za jednotlivou vědeckou disciplinu, ale zároveň s možností pohlédnout, akceptovat a legitimizovat interdisciplinární podněty a vlivy, které do dané disciplíny vcházejí analyticky, synteticky či symbioticky.

Vedle prvotní a výchozí oblasti transpersonální psychologie (Abraham Maslow, Anthony Sutich), psychiatrie (Carl Gustav Jung, Stanislav Grof) a filosofie (např. Gregory Bateson), se jedná o důležitou oblast globálně environmentální a širokou oblast věd humanitních, zejména sociálně-politických, ekonomických, také práva, teologie, religionistiky a věd o umění.  

Transpersonální přístup si dále nelze představit bez spolupráce věd přírodovědných a technických a také bez umění.  Interdisciplinární aspekt je jeho nedílnou součástí.

 

3          Programové cíle

ČTS chce přispět k rozvoji tvořivého přístupu člověka k jeho osobnímu životu a k probuzení jeho autosanačních možností. Pojímá člověka jako jedince začleněného v mnohaúrovňovém systému společnosti, která je holisticky spjata s globálně vnímaným životním prostředím planety.

ČTS chce přispět ke sdílení a popularizaci poznatků z transpersonální oblasti s cílem posílit pozitivní potenciál společnosti jako celistvého „organizmu“.

ČTS chce přispět k holistickému chápání interdisciplinárních aspektů humanitních i přírodních věd, techniky a umění.

ČTS chce přispět k legitimizaci přístupu spirituálního, jako úrovně nezpochybnitelně holisticky propojené
a vcházející do všech úrovní lidského poznání.

ČTS chce přispět k rozvíjení etických principů ve vědě a k rozvoji a popularizaci svobodného vědeckého bádání, a to i v oblastech, jejichž vědecký statut nebyl dosud obecně uznán.

Praktickým cílem ČTS je vytvořit a rozvíjet stabilní organizaci pečující o dialog, vzdělávání, rozvoj poznání a aplikaci poznatků transpersonálního přístupu v praxi.