Oblasti činnosti

Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci _menu_load_objects() (řádek: 571 v souboru /data/web/virtuals/100870/virtual/www/domains/ctrs.cz/includes/menu.inc).

Výsledek obrázku pro sea waves

Oblast Transpersonální psychologie a terapie

„Ačkoliv se transpersonální psychologie stala po formální stránce oborem poměrně nedávno – její vznik se spojuje s publikováním časopisu The Journal of Transpersonal Psychology v roce 1969 a se založením Asociace pro transpersonální psychologii (The Association for Transpersonal Psychology) v roce 1971 – čerpá z dávných mystických znalostí pocházejících  z mnoha rozmanitých tradic. Transpersonální psychologie se pokouší integrovat nadčasovou moudrost se západní psychologií, vysvětlovat duchovní principy současným jazykem vědy. Zabývá se celou škálou psychospirituálního rozvoje člověka – od našich nejhlubších poranění a potřeb k existenciální krizi lidské bytosti, k nejtranscendentálnějším schopnostem našeho vědomí.“

Mariana Caplan, Eyes Wide Open, 2009

 

1   Ideový koncept a zaměření

Lidské vědomí přesahuje osobní úroveň jednotlivce a je zásadním způsobem provázáno s kulturní a materiální kvalitou společnosti a světa, ve kterém žijeme. Pochopení lidského vědomí a jeho vazby na společenské jevy je klíčovým předpokladem funkční reakce na současné výzvy prakticky ve všech oborech lidského zájmu.

Transpersonální psychologie pojímá člověka jako bio-psycho-socio-spirituální bytost, která je ve vztahu s navzájem propojeným a neustále se vyvíjejícím materiálním světem.

Hlavním zaměřením oblasti transpersonální psychologie a terapie je podpořit úsilí o rozvoj poznání psychospirituální dimenze vědomí a poskytnout platformu pro dialog a sdílení poznatků o roli této dimenze lidského bytí v různých oborech lidské činnosti.

 

2   Hlavní zájmové okruhy

2.1   Transpersonální psychologie a terapie a její návaznost na další obory lidské činnosti

2.2   Spolupráce s institucemi (zdravotnictví, školství, výzkum, legislativa ... )

2.3   Rozvoj terapeutických a podpůrných systémů

2.4   Výzkum v oblasti transpersonální psychologie a terapie psychospirituální krize

2.5   Vzdělávací a konzultační programy

2.6   Osvětová a publikační činnost

 

2.1

Transpersonální psychologie a terapie a její návaznost na další obory lidské činnosti

 • Vytvoření stabilní platformy s organizačním zázemím pečující o odborný a mezioborový dialog týkající se transpersonální psychologie a terapie a jejich významu
 • Rozvoj porozumění a dialog o základních pojmech transpersonální psychologie včetně pojmu transpersonální, spirituální, psychospirituální krize, vědomí, rozšířený stav vědomí, spirituální bypass aj.
 • Definování a integrace transpersonálních psychologických aspektů ve vědě, politice, kultuře, podnikání, životním prostředí, bezpečnosti apod.

 

2.2

Spolupráce s institucemi a organizacemi

 •  Koordinace a metodická podpora spolupráce s různými typy institucí (zdravotnictví, školství, výzkum, legislativa ... )
 • Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i na mezinárodní úrovni
 • Rozvoj a rozšiřování spolupráce s univerzitami, spolupráce s katedrami, které vypisují diplomové práce spojená s transpersonální tématikou
 • Prohlubování spolupráce se zdravotními a sociálními službami a psychiatrickými léčebnami
 • Komunikace a spolupráce se zdravotními pojišťovnami i jinými poskytovateli zdravotní a sociální péče a dalšími zainteresovanými osobami v systému
 • Spolupráce se státními institucemi na prosazování systémových změn v legislativě a předpisech souvisejících s okruhy zájmu transpersonální psychologie a terapie a celku ČTS
 • Spolupráce s organizacemi a zájmovými spolky sdílejícími transpersonální paradigma

 

2.3

Rozvoj terapeutických a podpůrných systémů

 • Hodnocení účinnosti transpersonálního přístupu v psychoterapii
 • Podpora a rozvoj systému pomoci lidem, kteří prošli obtížným psychedelickým zážitkem
 • Prohlubování diferenciálně diagnostických znalostí a schopností příslušných odborníků s cílem rozpoznat příznaky psychospirituální krize a přizvání transpersonálních terapeutů k pacientům hospitalizovaným na odděleních psychiatrické nemocnice
 • Systematické začleňování transpersonálního přístupu do péče o lidi se závislostmi
  (Závislosti jsou jedním z největších civilizačních problémů lidstva vůbec, existuje závislost na návykových látkách, na hazardní hře, na nakupování, závislost na pocitu moci aj.)
  Cíleně rozvíjet pojetí závislostní poruchy jako typu psychospirituální krize. Spolupracovat s oblastí   adiktologie v přípravě odborníků na návykové poruchy
 • Spolupráce s odborníky reprezentujícími konstituční homeopatii na ověřování hypotéz vícegeneračních zdrojů pro konstituci osobnosti a její patologii
 • Systematická spolupráce s odborníky v psychosomatické medicíně
 • Zhodnocení míry využitelnosti a aplikace přístupů: meditace, jóga, holotropní dýchání (HD),  Pesso Bogden System Psychomotor (PBSP), jungovská biosyntéza, kranio-sacrální terapie, atd.  pro užití v psychoterapii
 • Vytvoření skupiny zaměřené na zajištění a rozvoj projektu „24 hodinové péče“ o lidi, kteří procházejí psychospirituální krizí
 • Podpora znalostí transpersonálních souvislostí v péči o dítě: před narozením, v průběhu  narození a bezprostředně po porodu. Uplatnění transpersonálních poznatků ve vývojové psychologii
 • Vytvoření podmínek pro pokračování transpersonálního programu pro adolescenty: iniciační a přechodové rituály apod..

 

2.4

Výzkum v oblasti transpersonální psychologie a psychospirituální krize

 • Výzkum psychospirituální krize jako důležitého fenoménu současné doby
 • Vývoj funkční diagnostiky umožňující rozlišení mezi psychotickým onemocněním a  souborem příznaků, o němž mluvíme jako o psychospirituální krizi - u této dignozy lze  předpokládat dobrou prognózu v porovnání s ostatními dg. psychotického onemocnění
 • Zhodnocení možností využití psychofarmakoterapie v určitých průběhových fázích psychospirituální krize
 • Využití výstupů z psychedelického výzkumu a iniciování dalších výzkumných projektů
 • Prohlubování znalostí a výzkum technik vedoucích k osobnímu rozvoji a vyšší kvalitě života,  jako jsou např. meditace, jóga, techniky práce s tělem a integrální metody posouvání výkonnostních hranic (uplatňované např. ve vrcholovém sportu)
 • Vytvoření skupiny spolupracující v oblasti paliativní péče a provázení umírajících
 • Podpora výzkumu spojeného s terminální fází života: „zážitky sdílené smrti“ a výzkum zážitků blízké smrti (NDE)
 • Integrace poznatků neurovědy: kde jsme s výzkumem mozku a kam sahá naše poznání v intencích nového paradigmatu

 

2.5

Vzdělávací a konzultační programy

 • Prohloubení spolupráce a další vzdělávání terapeutů a facilitátorů holotropního dýchání s možností supervize
 • Ustanovení funkčního programu vzdělávání a sebezkušenostního výcviku pro transpersonálně orientované terapeuty, psychology a psychiatry
 • Pořádání seminářů, supervizí a rozvojových programů pro odbornou veřejnost, včetně již dlouhodobě probíhajících seminářů pro výcvik pracovníků krizových center např. v rámci  projektu Remedia, Linka důvěry, Linka bezpečí, atd.

 

2.6

Osvětová a publikační činnost

 • Pořádání odborných kulatých stolů k aktuálním tématům souvisejícím s transpersonální problematikou
 • Publikace odborných a odborně populárních sdělení
 • Spolupráce s médii
 • Pořádání osvětových pořadů pro veřejnost

 

3   Programové cíle

Jednotlivé aktivity cílí ke specifickým tématům, ale sledují holistické propojení a sjednocení.

Praktickým cílem je vytvořit a rozvíjet stabilní síť pracovišť pečujících o dialog, vzdělávání, rozvoj a aplikaci poznatků transpersonální psychologie a terapie do praxe.

Programové cíle mohou být dále modifikovány a rozšiřovány.